Algemene Voorwaarden HK BARNEVELD B.V.
Gevestigd te Barneveld; KVK 87864320


Artikel 1. Toepasselijkheid


1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van HK BARNEVELD B.V.zijn bij
uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van
toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant
de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk
geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of
vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van
deze situatie treden HK BARNEVELD B.V. en de klant in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
1.5 Wanneer door HK BARNEVELD B.V.gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend
afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en
strikte naleving van deze voorwaarden te eisen.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van HK BARNEVELD B.V. zijn vrijblijvend en HK BARNEVELD B.V.behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door HK BARNEVELD B.V.B.V, HK BARNEVELD B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.
2.3 HK BARNEVELD B.V. kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een vergissing of verschrijving bevat.
2.4 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is HK BARNEVELD B.V.daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij HK BARNEVELD B.V. anders aangeeft.


Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.
3.3 Na het verstrijken de betalingstermijn is de klant, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien HK BARNEVELD B.V. haar vordering ter incasso uitbesteedt, is de klant tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van HK BARNEVELD B.V. om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.4 Indien de klant met enige betaling in gebreke is, is HK BARNEVELD B.V. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door HK BARNEVELD B.V.

Artikel 4. Levering en overeenkomst

4.1 De door HK BARNEVELD B.V.opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand wordt gelaten. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren
dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending.
4.3 HK BARNEVELD B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
4.4 Bij zet/invoer/ schrijf of reken fouten kan HK BARNEVELD B.V.een koop ongedaan maken.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle door HK BARNEVELD B.V. in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van HK BARNEVELD B.V. totdat de klant hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door HK BARNEVELD B.V. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. HK BARNEVELD B.V. garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 7. Overmacht

7.1 Een tekortkoming kan niet aan HK BARNEVELD B.V. of de klant worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het
nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop HK BARNEVELD B.V. geen invloed kan uitoefenen en waardoor HK BARNEVELD B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen.
7.3 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft HK BARNEVELD B.V. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat HK BARNEVELD B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.4 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan HK BARNEVELD B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de klant. HK BARNEVELD B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van HK BARNEVELD B.V., daarnaast is HK BARNEVELD B.V. slechts verantwoordelijk voor datgene dat is vast gelegd in de aankoop nota.
8.2 HK BARNEVELD B.V.is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de klant. Daarnaast neemt HK BARNEVELD B.V. alleen aansprakelijkheid voor het product zelf, oftewel: wachttijden, stagnatie kosten, opgenomen vrije uren / dagen, extra arbeidskosten en eventuele gevolgschade zijn voor rekening van de klant.
8.3 HK BARNEVELD B.V. is niet aansprakelijk voor bouwkundige gebreken aan de woning ofgebouwen van de klant, stormschade en de gevolgen daarvan en schade toegebracht aan kabels en/of leidingen in de grond, welke niet bekend waren bij aanvang werkzaamheden.
8.4 HK BARNEVELD B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat HK BARNEVELD B.V. is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8.5 Indien HK BARNEVELD B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van HK BARNEVELD B.V. beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door HK BARNEVELD B.V. Aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat HK BARNEVELD B.V. overeenkomstig de verzekering draagt.
8.6 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens HK BARNEVELD B.V. vervalt binnen één jaar nadat de klant bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
8.7 HK BARNEVELD B.V. neemt geen enkele verantwoordelijkheid betreft stopcontacten waarop producten door HK BARNEVELD B.V. geleverd aangesloten worden, ofwel de kabel die naar het product toe leidt, de dikte van de kabel, de aansluitingen en de aarding dienen door een erkend installateur geïnstalleerd en gecontroleerd te zijn.


Artikel 9. Reclamaties

9.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient HK BARNEVELD B.V. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
9.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft HK BARNEVELD B.V. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
9.3 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: - de niet inachtneming door de klant (of door de klant ingeschakelde partij(en), en bediening- en onderhoud, en plaatsing voorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik.
9.4 Alle garanties gelden alleen voor de eerste eigenaar, die de aanschaf heeft gedaan bij HK BARNEVELD B.V. Garantie is niet overdraagbaar aan derden.
9.5 Voor producten die door HK BARNEVELD B.V. zijn verkocht als occasions, showroommodel geldt 3 maanden garantie mits functionerend verkocht.
9.6 HK BARNEVELD B.V. verleent een garantie van 2 jaar op de elektronica van de
terrasverwarmers.
9.7 HK BARNEVELD B.V. neemt geen verantwoordelijkheden voor: in en opbouw mensen door de klant zelf ingehuurd, ook al zijn deze personen of bedrijven door HK BARNEVELD B.V. Aanbevolen

 

Toelichting terrasverwarmers

9.8 Noch de leverancier noch HK BARNEVELD B.V. zijn verantwoordelijk voor een  , verkeerd gebruik of wijzigingen uitgevoerd door de klant.
9.9 HK BARNEVELD B.V. verleent een garantie van 2 jaar op de elektronica ( besturingsunit ) van de terrasverwarmers vanaf de aankoopdatum. Garantie alleen geldig met aankoopbewijs. De garantie vervalt wanneer één of meerdere onderdelen kapot zijn gegaan door een storing / defect die is veroorzaakt is buiten de macht van HK BARNEVELD B.V. Te denken valt hier aan, niet juiste voorschriften uitgevoerd qua montage, zoals het afknippen van de stekker, het verlengen van de kabel, of niet houden aan de opgegeven beschermklasse. 

Toelichting Zwembaden en opblaas spas van het merk Intex

9.10 HK BARNEVELD B.V. Is wederverkoper van het merk Intex. HK BARNEVELD B.V. Verkoopt van uit haar showroom Intex producten. HK BARNEVELD B.V. Verzorgt uitsluitend alleen de verkoop van Intex producten. Voor algemene service zoals waterbehandeling en dergelijke kunt u advies inwinnen bij HK BARNEVELD B.V. Technische product service gaat via de algemene service depot van Intex. De gegevens van Intex zijn: Intex Trading, Venneveld 9, 4705 RR ROOSENDAAL.Service nummer is 0165-593939.


Artikel 10. Privacy

10.1 De gegevens en informatie die de klant aan HK BARNEVELD B.V. verstrekt, zal HK BARNEVELD B.V. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. HK BARNEVELD B.V. mag deze gegevens gebruiken om in de toekomst opnieuw contact te zoeken.
10.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak HK BARNEVELD B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en HK BARNEVELD B.V. zich terzake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is HK BARNEVELD B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.


Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop dezeVoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Waarom De Zwembaden Store?
  • Veilig en vertrouwd afrekenen 
    met iDEAL
  • Snel geleverd in Nederland 
    Pakketdienst en onze bezorgdienst
  • Service via telefoon en email
    zeer snelle reacties